Privacy policy Belroy Esthetics

Wat doet Belroy Esthetics?

Belroy Esthetics is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te Diestse Baan 70 in Laakdal, en is een Belgische onderneming o.a. gespecialiseerd in cosmetica en laserbehandelingen.

Het aanspreekpunt voor al jouw vragen, verzoeken of klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens bij Belroy Esthetics is:
Naam: Lieselotte Bonroy en Tim Engelen
Contactgegevens: 0474 92 12 39 en 0477 13 87 63

Je kan ons natuurlijk ook contacteren op het algemeen emailadres info@e-medgroup.eu.

Belroy Esthetics verwerkt in het kader van haar activiteiten persoonsgegevens van natuurlijke personen en dit kan gaan om natuurlijke personen, klanten, personeelsleden, sollicitanten, enz.

Belroy Esthetics hanteert een strikt privacybeleid in overeenstemming met de GDPR verordening.

Welke persoonsgevens verwerkt Belroy Esthetics?

Belroy Esthetics verwerkt de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van afspraken en overeenkomsten die worden gesloten in kader van haar activiteiten, en verwerkt ook die gegevens die nodig zijn opdat Belroy Esthetics haar commerciële activiteiten kan uitoefenen.

Het kan bv. gaan om je naam, voornaam en contactgegevens, maar ook om je taalkeuze, je ondernemings- of BTW-nummer, je bankrekeningnummer, kredietkaartnummer, emailadres, enz. Maar ook de communicatie die je met Belroy Esthetics voert als huidige of potentiële partner, deelnemer, sollicitant, klant, betrokkene, enz.

Belroy Esthetics verwerkt af en toe gevoelige persoonsgegevens in de zin van de GDPR, indien noodzakelijk.

Juridische grondslag en doeleinden van de verwerking

De verwerking in het kader van voorgenomen of lopende overeenkomsten en afspraken is meteen ook de belangrijkste juridische grondslag van de gegevensverwerking door Belroy Esthetics en haar leden.

Indien nodig wordt jouw aanvullende, uitdrukkelijke en specifieke toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens in overeenstemming met de GDPR gevraagd. Een gegeven toestemming kan in principe kosteloos en elektronisch weer worden ingetrokken, tenzij er natuurlijk een andere juridische grond voor de verwerking is.

In dit verband merkt Belroy Esthetics natuurlijk wel op dat Belroy Esthetics of haar leden jouw gegevens ook kunnen verwerken vanuit een ‘gerechtvaardigd belang’ voor de verwerking. Zo kan Belroy Esthetics je bv. inlichten over nieuwe, voor jou mogelijk interessante aanbiedingen en promoties geven, indien je reeds een verhouding hieromtrent bent aangegaan met Belroy Esthetics. Belroy Esthetics zal dit, zoals in het verleden, natuurlijk steeds binnen redelijke grenzen doen en nooit op een agressieve of door jou niet-gewenste wijze.

Bron van de persoonsgegevens

Belroy Esthetics verkrijgt de persoonsgegevens die ze verwerken, in de eerste plaats van de betrokken natuurlijke personen zelf (rechtstreeks). We maken uiteraard nooit misbruik van deze gegevens.

Duurtijd van de verwerking

Belroy Esthetics houdt de persoonsgegevens die ze verwerkt, niet langer bij dan nodig voor de doeleinden van de verwerking.

In principe bewaart Belroy Esthetics de persoonsgegevens niet langer dan 10 jaar te rekenen vanaf het moment waarop de gegevens werden bekomen. Indien noodzakelijk, vb. ingeval van een rechtsgeding, kan het zijn dat de persoonsgegevens natuurlijk langer bijgehouden moeten worden.

De persoonsgegevens van haar personeelsleden houdt Belroy Esthetics niet langer bij dan vijf jaar na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst/dienstverleningsovereenkomst, tenzij ingeval van een rechtsgeding in welk geval de gegevens kunnen worden verwerkt tot maximaal drie jaar na de definitieve afhandeling daarvan.

Eventuele gevoelige gegevens worden slechts bijgehouden voor de duur noodzakelijk voor de uitvoering van de betrokken overeenkomst of zolang op de ene of ander manier noodzakelijk bijgehouden moeten worden.

Belroy Esthetics houdt de persoonsgegevens die ze verwerken, maximaal up-to-date en wist of verbetert ze waar nodig.

Veiligheid van de persoonsgegevens

Belroy Esthetics waarborgt de integriteit, de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens, zowel technisch als organisatorisch. Belroy Esthetics slaat belangrijke/gevoelige persoonsgegevens op eigen beveiligde servers of op beveiligde servers van derde partijen.

Verwerking door / doorgifte aan externe partners

Belroy Esthetics verwerkt de persoonsgegevens in de eerste plaats zelf (zowel intern als extern voor informatie- en communicatiedoeleinden). Belroy Esthetics en haar leden geven gegevens enkel door aan derden als dit noodzakelijk is. Alleen de strikt noodzakelijke gegevens worden natuurlijk meegedeeld.

Belroy Esthetics geeft persoonsgegevens ook nog door aan externe partners maar dit in de mate dat dit nodig is voor het vervullen van haar activiteiten en taak als cosmeticabedrijf. Belroy Esthetics en haar leden kunnen ook nog onderling gegevens delen als dit nodig is.

Belroy Esthetics zal gegevens uitwisselen met haar partner, T&L Invest, met maatschappelijke zetel te Diestse Baan 70, 2431 Laakdal, gekend onder het ondernemingsnummer 0551.934.849, ter verwerking van de persoonsgegevens, onder toepassing van de beschermende bepalingen inzake GDPR.

De doorgifte van persoonsgegevens aan buitenlandse partijen ook buiten de EU kan in het kader van de uitvoering van bepaalde overeenkomsten absoluut noodzakelijk blijken voor de uitvoering van de overeenkomst en de betrokkene geeft dan ook toestemming voor deze verwerking.

Als Belroy Esthetics persoonsgegevens doorgeeft aan iemand buiten de EU die niet op een lijst met ‘veilige landen’ (in het kader van de GDPR) staat, dan zal ze hiervoor in de mate van het mogelijk de passende veiligheidswaarborgen afdwingen.

Belroy Esthetics ziet er maximaal op toe dat de externe partners die voor haar persoonsgegevens verwerken of die (mee) verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking, de bepalingen van de GDPR naleven. Daartoe wordt er gestreefd om zoveel mogelijk ‘verwerkingsovereenkomsten’ af te sluiten met de belangrijkste partners.

Jouw rechten onder de GDPR

Belroy Esthetics waarborgt dat jij als betrokken natuurlijk persoon de rechten kan uitoefenen die de GDPR je verleent (informatie; inzage; kopie; verbetering; vergetelheid; beperking van en bezwaar tegen de verwerking; overdraagbaarheid van gegevens).

Je kan je rechten kosteloos en elektronisch uitoefenen via de contactinformatie vermeld vooraan deze verklaring. Alleen bij overmatig belastende verzoeken, kan Belroy Esthetics je een administratieve kostenvergoeding aanrekenen.

Cookies

Belroy Esthetics kan op haar website gebruik maken van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat op uw harde schrijf. In een cookie zit informatie opgeslagen. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kan je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet helemaal correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Een klacht of vraag over jouw persoonsgegevens?

Jouw aanspreekpunt bij Belroy Esthetics werd al meegedeeld. Heb je een klacht, dan kun je die ook indienen bij de toezichthoudende autoriteit. In België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit of GBA (www.privacycommission.be). Dat is de nieuwe naam voor de privacycommissie. Je kan ook steeds verhaal aantekenen bij de nationale rechtbanken.

Versie van deze privacyverklaring

Deze verklaring werd het laatst geactualiseerd op 24 mei 2018.

Website door rubenvaes.be | SEO door jakency | links