Website Disclaimer

Onderstaande regeling is van toepassing op alle internet-initiatieven van Belroy Esthetics BVBA en haar verbonden ondernemingen, hierna gezamenlijk genoemd ‘het bedrijf’, tenzij de websites van deze verbonden ondernemingen er uitdrukkelijk van zouden afwijken. Elke gebruiker wordt verondersteld kennis te hebben genomen van deze voorwaarden, deze te begrijpen, er stilzwijgend mee in te stemmen, eraan gebonden te zijn en er zich naar te gedragen. De gebruiker geeft eveneens toestemming om de meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken, zoals hierna bepaald. De eventuele ongeldigheid van een bepaling, wegens strijdigheid met dwingende wetgeving, doet geen afbreuk aan de afdwingbaarheid van alle andere bepalingen.

1. Aansprakelijkheid

Het bedrijf streeft ernaar dat de informatie op haar websites of sociale media-pagina’s up-to- date, betrouwbaar en volledig is. De raadpleging en het gebruik van de websites gebeurt op risico van de gebruiker. Het bedrijf geeft geen waarborg aangaande de juistheid, volledigheid en de accuraatheid van de informatie op haar websites, ongeacht of het gaat om eigen vergaarde dan wel door derden geleverde informatie.

Het bedrijf sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe, indirecte, incidentele of bijzondere schade, van welke aard dan ook (winstderving, verlies van opportuniteit, schade veroorzaakt door nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info…), die voortvloeit of enigszins verband houdt met door het bedrijf gepubliceerde aanbiedingen en webpagina’s. Dit ongeacht of het bedrijf zich bewust was van de mogelijkheid tot het zich voordoen van deze schade. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in het netwerk. Het bedrijf houdt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder enige voorafgaandelijke kennisgeving de opbouw, de inhoud van haar diensten en/of website te optimaliseren of aan te passen. Een tijdelijk oponthoud of onbeschikbaarheid hierdoor kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding of andere financiële compensatie.

De gebruiker draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het controleren van juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de gegevens die beschikbaar zijn.

Deze disclaimer doelt uiteraard niet op het uitsluiten van aansprakelijkheid in materies waarvoor men zich naar gemeen recht niet voor kan vrijwaren, m.n. schade die voortvloeit uit opzettelijke en grove fouten in de ter beschikking gestelde informatie.

2. Hyperlinks

Onze websites bevatten meerdere links naar websites van derden. Dit betekent niet noodzakelijk dat het bedrijf deze websites aanbeveelt, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze sites op enige wijze samenwerkt. Evenmin geeft het bedrijf enige waarborg over de geschiktheid, juistheid of volledigheid van deze websites. Het bedrijf kan nooit verantwoordelijk geacht worden voor schade in het kader van het bezoek aan deze websites.

3. Auteursrecht

Teneinde de bestaande auteursrechten te respecteren, is het aanpassen, verveelvoudigen, verlopen of wijzigen van bestanden, het gebruik van gegevens voor onwettige doeleinden, de publieke mededeling van informatie aan derden, het opslaan van informatie in een database (met uitzondering van het automatisch “cachen” van de informatie door de browser) en het gebruik van de gegevens voor een ander doel dan datgene waarvoor de websites bedoeld zijn, namelijk het verstrekken van informatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf, verboden.

Downloaden, delen en kopiëren van gegevens voor persoonlijk gebruik, bekendmaking louter binnen familie- of vriendenkring en korte aanhalingen uit artikels, zijn zonder toestemming en mits bronvermelding toch toegelaten en voor zover deze disclaimer en dwingende wetsbepalingen gerespecteerd worden.

Sommige namen, tekens of logo’s op de websites zijn geregistreerde handelsmerken. De eigendom hiervan berust bij het bedrijf of bij derden en worden beschermd door nationale en internationale wetgeving. De gebruiker kan deze merken of handelsnamen niet gebruiken zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van het bedrijf.

Ingeval op een bepaald ogenblik de mogelijkheid bestaat om uw eigen bijdrage aan de websites te leveren, mogen geen werken worden doorgestuurd die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten, tenzij u zelf over de rechten beschikt of minstens de nodige voorafgaande, schriftelijke toestemming hebt bekomen. De gebruiker vrijwaart het bedrijf alleszins tegen aanspraken van derden.

4. Registratie en privacy

Voor sommige diensten op de websites van het bedrijf kan de gebruiker uitgenodigd worden om zijn persoonsgegevens mee te delen. De gebruiker gaat uitdrukkelijk akkoord om:

a) Correcte, accurate, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier en om

b) Deze informatie bij eventuele wijziging onmiddellijk te actualiseren.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de registratie en/of de gevraagde dienst te schorsen of te weigeren.

Het bedrijf neemt de nodige maatregelen om de privacy van de gebruiker te beschermen overeenkomstig de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de Wet op de Verwerking van Persoonsgegevens.

Zo kunnen bijvoorbeeld veiligheidsmaatregelen worden ingevoerd om verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van informatie die het bedrijf ontvangt op de site, te voorkomen. Bij een bezoek aan de websites zamelt het bedrijf mogelijk volgende persoonsgegevens in: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, bankrekeningnummer, en emailadres.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt door BVBA Belroy Esthetics, om deze te gebruiken voor administratie, marketing of marktonderzoek. Zij kunnen worden doorgegeven aan commerciële partners. De persoonsgegevens kunnen tevens gebruikt worden voor direct marketingdoeleinden. Het bedrijf kan deze gegevens tevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn het privacy-beleid. In dat geval zal het bedrijf de gebruiker contacteren alvorens de gegevens te gebruiken voor de nieuwe doeleinden, om de gebruiker op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan de regels voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en om de gebruiker de kans te bieden de deelname te weigeren. De gebruiker heeft recht op inzage en verbetering na schriftelijke aanvraag na bewijs van identiteit. Informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan bekomen worden bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Het bedrijf zal gebruik maken van cookies. Dit zijn kleine stukjes informatie die de server naar uw browser stuurt. Deze gegevens worden op de harde schijf van de gebruiker geschreven en bij elk bezoek doorgestuurd naar de beheerder van de bezochte website. Zo is het bedrijf in staat om de gebruiker als klant gemakkelijk te herkennen en wordt vermeden dat een gebruikersnaam en paswoord telkens opnieuw moeten worden ingevoerd. De gebruiker aanvaardt het gebruik van cookies door het bedrijf. Bij uitschakeling van cookies in de browser van de gebruiker kan het bedrijf niet steeds een optimale werking van de websites verzekeren.

Als u wenst te reageren op één van de hiervoor beschreven handelingen, kunt u ons contacteren per mail op tim@belroyesthetics.com. Als u van geen enkel bedrijf mailings, telefonische oproepen of emails wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond:

Telefoon op het gratis nummer: 0800-91 866
Online: www.robinsonlist.be
Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web kan u telefonisch gecontacteerd worden door andere bedrijven waarmee wij contractueel verbonden zijn.

5. Google-analytics

Deze website maakt mogelijk gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen voor zover Google hiertoe wettelijk verplicht is, of voor zover derden deze informatie voor Google verwerken. Google zal het IP-adres van de gebruiker niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

6. Geschillen

Alle geschillen en vorderingen met betrekking tot de materie besproken op deze website, worden geregeld door de Belgische wetgeving. De gebruiker verbindt zich ertoe zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Hasselt, onverminderd het recht van het bedrijf om voor elke andere bevoegde rechtbank te dagvaarden.

 

COOKIES

De website van BVBA Belroy Esthetics (hierna: het bedrijf) maakt gebruik van cookies. Meer informatie over het cookiesbeleid en de verschillende aanpassingsmogelijkheden, vindt u hier:

1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes informatie die een website naar uw browser stuurt, zodat uw browser wordt herkend (“een session cookie”). Cookies zorgen er ook voor dat gebruikers van de website kunnen geïdentificeerd worden bij herhaalde bezoeken aan de website (“permanente cookie”). De cookies worden op de harde schijf van de bezoeker weggeschreven. Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee die website samenwerkt. Cookies lezen alleen de informatie die door de cookies zelf wordt geplaatst. De cookies hebben geen toegang tot andere informatie.

Een cookie bevat meestal de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies helpen om de website beter af te stemmen op de wensen en de voorkeuren van de gebruikers. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website persoonlijker te maken voor de gebruikers.

2. Gebruik van cookies op de Belroy Esthetics-website

De Belroy Esthetics-website maakt gebruik van verschillende soorten cookies:

2.1 Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om gebruik te kunnen maken van de website en alle onderdelen. Ze zijn essentieel voor het uitvoeren van de communicatie en dienen enkel dat doel.

Enkele voorbeelden: navigatie op de website, invulformulieren,…

Deze cookies zorgen ook voor een veilige identiteitscontrole: wanneer u aanmeldt zal deze cookie ervoor zorgen dat uw identiteit wordt gecontroleerd voordat de website u toegang geeft tot uw persoonlijke informatie.

2.2 Functionele cookies
De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van de website vergemakkelijken en en ervoor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Ze hebben tot doel een door de gebruiker gevraagde dienst te leveren. Wanneer de gebruiker zich registreert bij de website wordt er een cookie aangemaakt dat aangeeft of de gebruiker is ingelogd. De servers van het bedrijf gebruiken deze cookies om te zien met welke account men is ingelogd en of de gebruiker toegangsrechten heeft tot bepaalde diensten.

Enkele voorbeelden: taalkeuze, presentatievoorkeuren…

2.3 Performance cookies
We gebruiken performantiecookies om informatie te verzamelen over het gebruik van de gebruikers van de website met als doel de inhoud van de website te verbeteren, te optimaliseren, efficiënter te maken. Deze cookies worden ook gebruikt om te vermijden dat de gebruiker bepaalde advertentieuitingen meerdere keren te zien krijgt. De inhoud van de advertenties komt van verschillende partijen en websites. Sommigen van hen gebruiken hun eigen anonieme cookies om bij te houden hoeveel mensen een bepaalde advertentie gezien hebben. De bedrijven die deze cookies plaatsen hebben hun eigen privacybeleid, en het bedrijf heeft geen toegang om deze cookies te lezen of te plaatsen.
Enkele voorbeelden: gebruikers tellen, populairste webpagina’s oplijsten…

2.4 Profiling cookies
De website werkt met advertentiecookies. Tijdens uw bezoek aan de website wordt uw surfgedrag en worden uw demografische en profielgegevens anoniem verwerkt in een advertentiecookie. Adverteerders op de website kunnen ook advertentiecookies installeren. De informatie die we aan de hand van die advertentiecookies verzamelen, wordt gebruikt om de efficiëntie van de publiciteit te meten en om de advertenties beter af te stemmen op uw mogelijke interesses.

2.5 Cookies van derden
Om de website te verrijken bevat deze soms inhoud die afkomstig is van andere websites zoals Youtube, Twitter en Facebook. Wanneer de gebruiker een pagina bezoekt die dergelijke inhoud bevat, kan het zijn dat de gebruiker cookies ontvangt van die websites. Het bedrijf heeft geen controle over het plaatsen van deze cookies. Voor meer informatie kan de gebruiker de website van het bedrijf in kwestie bezoeken.

Voorts bevat de website knoppen om artikels te delen met de vrienden van de gebruiker op sociale media netwerken zoals Facebook. Indien de gebruiker een artikel deelt door middel van een social media knop op de website, kan het sociale media netwerk wat de knop heeft gemaakt een cookie plaatsen. Het bedrijf heeft geen controle over het plaatsen van die cookies.

3. Beheer van cookies

– Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren.

Hoe?

(Windows Explorer) Ga naar Tools > Internet options > General > Browsing history > Delete > Delete cookies.

– U kunt ook op elk moment de al geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel eindapparaat.

Hoe?

Ga naar uw configuratiescherm, dan naar Internetoptions > General > Browsing history > Delete > Delete cookies.

 

 

Website door rubenvaes.be | SEO door jakency | links